ازکی

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎوره و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﻪ

معرفی شرکت

ازﮐﯽ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎوره و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺤﺼﻮﻻت ازﮐﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ، ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶﺳﻮزی و زﻟﺰﻟﻪ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن. ازﮐﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ، ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺧﺴﺎرت درﯾﺎﻓﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد.

ازکی، با ارائه مشاوره تخصصی در زمینه انواع بیمه و معرفی توانمندی‌ها و تفاوت‌ها در خدمات شرکت‌های بیمه، راهی را برای انتخاب صحیح بیمه در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. ما اینجا هستیم تا با به‌کارگیری مجموعه‌‌ای از کارشناسان حرفه‌ایِ بیمه‌ در کنار متخصصان فضای دیجیتال و به عنوان وب‌سایتی بی‌طرف و مقایسه‌گر، محلی برای خرید آنلاین و آسان بیمه فراهم آوریم.

فرصت‌های شغلی